Головна сторінка
Про збірник
Поточний номер
Редакційна колегія
Для авторів
Контакти

Про збірник

ГОЛОВНА МЕТА


Сприяння розвитку науки «Публічне управління та адміністрування» шляхом висвітлення наукових досягнень у цій сфері і впровадження їх у практику. Забезпечення можливості науковцям публікувати результати своїх досліджень з питань розвитку держави і суспільства; обмін позитивним досвідом між ученими.

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА


У збірнику наукових праць публікуються дослідження з питань державного управління, публічного адміністрування, місцевого самоврядування, механізмів галузевого управління, проблем формування і розвитку громадянського суспільства, муніципального менеджменту, регіонального розвитку.
Збірник призначений для науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, фахівців у галузі публічного управління, а також усіх, хто цікавиться питаннями теорії та історії держави й суспільства.

РОЗДІЛИ


• теорія та історія державного управління
• механізми державного управління
• державна служба
• місцеве самоврядування
• публічне управління у сфері охорони здоров’я
• управління проєктами в публічному адмініструванні

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП


Збірник наукових праць дотримується політики відкритого доступу до змісту (open access), підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями для суспільного розвитку. Усі статті безкоштовно розміщуються на веб-сторінці збірника, а також поширюються серед національних бібліотек, де зберігаються на паперових носіях, а також в електронній базі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

ІНДЕКСАЦІЯ


Google Scholar
Наукова періодика України
Crossref

ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ


Збірник наукових праць фінансується з коштів засновника - Дніпропетровського регіонального інституту державного управління.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

У межах редакційної політики збірник наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування» дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication Ethics), нормативними документами.

Редколегія несе відповідальність за прийняття рішення щодо публікації статей, поданих до збірника наукових праць.

Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також статус або місце роботи автора(ів). Редакційна колегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечує чесний процес рецензування.

ЕТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АВТОРІВ

Стандарти звітності. Автори досліджень повинні надати точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивно доповісти про її важливість. Покладені в основу досліджень дані мають бути чітко викладені письмово. Стаття повинна містити достатню кількість інформації і посилання на першоджерела, що дозволить іншим використовувати роботу. Шахрайські або завідомо неточні дані прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

Оригінальність і плагіат. Автори повинні подавати тільки повністю оригінальні роботи, які не друкувалися раніше, Якщо автори використовували роботи (вислови) інших дослідників, вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат. Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним.

Множинні, повторні та конкуруючі публікації. Автор не має публікувати статтю, в якій описується одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. Автор не має подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті.

Підтвердження джерел. Завжди потрібно правильно презентувати роботи інших авторів. Автори повинні наводити посилання на публікації, що вплинули на їх роботу. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом приватної розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від її джерела. Також інформація, отримана при наданні / отриманні конфіденційних послуг, таких як судові акти або заявки на гранти, не повинна використовуватися без письмового дозволу виконавця даних послуг.

Авторство роботи. Авторство повинно бути обмежене тими особами, хто зробив значний внесок у концепцію, проєкт, виконання або інтерпретацію заявленого дослідження. Усі ті, хто зробив значний внесок, повинні бути перераховані як співавтори. Ті, хто брав участь у деяких істотних аспектах дослідного проєкту, повинні бути відображені в списку учасників проєкту. Автор повинен гарантувати, що імена всіх співавторів зазначені в статті і жодна особа, яка не є співавтором, не внесена; що всі співавтори ознайомилися з остаточним варіантом наукової роботи і схвалили її, а також дали свою згоду на її публікацію.

Суттєві помилки в опублікованих роботах. Якщо автор виявляє суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов'язаний негайно повідомити про це редактора або видавця збірника наукових праць та надати їм допомогу в усуненні або виправленні помилки. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов'язаний негайно прибрати чи виправити їх або ж надати редакції докази про правильність вихідної статті.

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Рішення щодо публікації. Головний редактор наукового видання несе відповідальність за рішення щодо публікації статей, надісланих авторами до редколегії. Перевірка роботи на актуальність теми та її значення для дослідників і читачів завжди повинні бути основними факторами, що впливають на рішення про публікацію статті. Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, його експериментальну і теоретичну частини, інтерпретацію і виклад, а також зважати чи відповідає робота високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен аргументувати свої судження, щоб автор(и) могли зрозуміти, на чому базуються зауваження.

Конфіденційність. Головний редактор і всі співробітники редакції не мають права розкривати інформацію щодо наданих робіт нікому, крім автора, рецензента, інших редакційних консультантів і, за необхідності, видавця.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів. Неопубліковані матеріали не повинні використовуватися у власних дослідженнях головного редактора без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Головний редактор має заявити про самовідвід (доручити заступнику головного редактора або іншому члену редколегії зайнятися розглядом рукопису замість нього) для розгляду рукопису, у зв'язку з яким він має конфлікт інтересів у результаті конкурентних відносин, співробітництва чи інших відносин і зв'язків з одним з авторів, компаній, або (можливо) установ, пов'язаних з наданими рукописами.

Оперативність. Рецензент повинен своєчасно надавати рецензію.

ПРОТИДІЯ ПЛАГІАТУ

Збірник наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування» приймає до публікації оригінальні матеріали, які не були опубліковані раніше. З метою уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб автори зобов’язані дотримуватись етики наукового цитування.

За рішенням головного редактора або заступника головного редактора статтю перевіряють на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело.

Якщо в процесі обробки статті виявиться, що наданий матеріал містить понад 25 % запозиченого тексту, стаття повертається автору.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

З метою забезпечення високого наукового рівня та якості статей усі подані матеріали збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування» проходять обов’язкове рецензування науковцями, які мають публікації за близькою тематикою.

У збірнику наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування» застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування:
• рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;
• автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

Матеріали проходять первинний контроль на відповідність тематиці, наукового профілю видання, змісту, структури та порядку оформлення.

Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для статті, яка надійшла, рецензента відповідно до спеціалізації.

Рецензент під час оцінювання наукової статті звертає увагу:
• на актуальність та важливість порушеної в статті наукової проблеми, відповідність тематиці збірника;
• відповідність змісту рукопису назві статті та поставленим цілям і завданням;
• послідовність, логічність та рівень володіння мовою при викладенні матеріалу статті;
• теоретичне та прикладне значення виконаних досліджень;
• достовірність, актуальність та надійність використаних даних та джерел інформації;
• особистий внесок автора в розв’язання проблеми, що розглядається;

Після експертизи наукової статті рецензент може
• рекомендувати статтю для публікації;
• рекомендувати статтю для її публікації після перегляду автором з урахуванням висловлених зауважень та побажань;
• не рекомендую статтю для публікації.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний за збірник інформує про це автора і вказує терміни публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції збірника наукових праць.