Друкується за рішенням ученої ради Дніпропетровського реґіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Протокол № 02/222 від 12.03.2019 p.

Зміст

[ contents]

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Драгомирецька Н. М. Концепції сталого розвитку: теоретико-історичний аспект
Євсєєва Г. П. , Кривчик Г. Г. Формування системи місцевого управління в Україні (1990 – 2010 рр.)
Онуфрієнко О. В. Електронне врядування: логіка еволюції концепції в контексті універсального тренду на конвергенцію громадянського суспільства та держави (досвід США)
Рождєственська І. В. Взаємодія суспільства і держави у філософських працях Арістотеля
Рудік О. М. Стратегічні підходи до розроблення ефективної європейської політики: досвід Норвегії

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бородін Є. Є. Інструменти забезпечення консенсусу в системі публічного управління
Дунаєв І. В. Кластери та перші стратегії смарт-спеціалізації для українських регіонів: проектування трансформаційних змін
Комаровський І. В. Методологія якісного аналізу взаємодії «доменів впливу» в процесі місцевого економічного розвитку
Лаврук О. В. Державна інноваційна політика та її функціональна спрямованість на розвиток тваринництва
Невмержицький О. І. Особливості правового статусу суб’єктів правовідносин під час здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у сфері земельних відносин
Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування політики державної безпеки України в контексті запобігання та протидії корупції
Шпортюк Н. Л., Пугач А. М. Пріоритетні напрями державного регулювання інноваційних процесів в аграрному секторі економіки

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Акімов О. О. Неадитивність системогенезу професійної діяльності державних службовців
Маланчій М. О. Координати особистісно-професійного розвитку особового складу державної прикордонної служби України

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Бобровська О. Ю, Полянська Я. В. Удосконалення організаційно-економічних відносин державної і місцевої влади як чинник розвитку територій
Незять В. І. Шляхи формування кадрового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування
Несват Т. В. Реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації влади на регіональному рівні (на прикладі Запорізької області)
Письменний І. В. Територіальні громади як суб’єкти активного розвитку громадянського суспільства в Україні
Сахарова К. О. Методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу територіальної громади
Тарасенко Т. М. Вплив Конституційного Суду України на визначення відповідальності суб’єктів владних повноважень місцевого самоврядування

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

CONTENTS

[зміст]

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Drahomyretska N. M. Concepts of sustainable development:theoretical and historical aspects
Yevsieieva H. P., Kryvchyk H. H. Formation of a system of local government in Ukraine (1990 – 2010)
Onufriienko O. V. E-governance: evolutionary logic of the concept in the context of universal trend on convergence of civil society and the state (USA experience)
Rozhdіestvenska I. V. Interaction of society and the state in philosophical papers by Aristotle
Rudik O. V. Strategic approaches to development of effective European policy: Norway experience

PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS

Borodin Ye. Ye. Інструменти забезпечення консенсусу в системі публічного управління
Dunaiev I. V. Clusters and first smart-specialization strategies for Ukrainian regions: designing transformational changes<
Komarovskyi I. V. Quality assessment methodology of interaction of «domains of influence» in the process of local economic development
Lavruk O. V. State innovation policy and its functional focus on the development of animal husbandry
Nevmerzhytskyi O. I. Features of the legal status of subjects of legal relations during the control of provision of administrative services in the field of land relations
Parkhomenko-Kutsevil O. I. Prevention of corruption in Ukraine as a basis for safety policy formation
Shportiuk N. L., Puhach A. M. Priority directions of state regulation of innovation processes in the agricultural sector of the economy

CIVIL SERVICE

Akimov O. O. Nonaditiveness of the systemogenesis of the professional activities of public servants
Malanchii M. O. Coordinates of personal and professional development of the personal of the state border guard service of Ukraine

LOCAL GOVERNMENT

Bobrovska O. Yu., Polianska Y. V. Improvement of organizational and economic relations of state and local authorities as a factor in the territories’ development
Neziat V. I. Ways of formation of personnel potential of officials of local government
Nesvat T. V. Implementation of youth policy in decentralization of power at the regional level (the example of Zaporizhzhia region)
Pysmennyi I. V. Territorial communities as subjects of active civic society development in Ukraine
Sakharova K. O. Methodical approaches to the assessment of intelligence potential of a community
Tarasenko T. M. The influence of the Constitutional Court of Ukraine on determining the responsibility of subjects of authorities of local self-government