Друкується за рішенням ученої ради Дніпропетровського реґіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Протокол № 09/220 від 06.12.2018 p.

Зміст

[ contents]

ВСТУПНЕ СЛОВО

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Архипенко І. М. Зарубіжний досвід децентралізації влади: уроки для України
Бородін Є. Є. Субсидіарність як основа розвитку взаємовідносин держави та суспільства в сучасній Україні
Гомоляко О. В. Формування публічної політики: теоретико-методологічні аспекти
Котовська О. П. Особливості польської традиції здійснення публічної політики
Крушельницька Т. А., Матвеєва О. Ю. Сингулярність корупції як гальмівного чинника сталого розвитку України
Мартишин Д. С. Взаємовідносини держави та церкви: огляд богословської літератури
Полехіна І. С. Підходи до визначення сучасного стану корпоративної культури публічного управління в Україні
Рудік О. М. Механізм співробітництва та верифікації як інструмент європеїзації посткомуністичних країн у період після вступу в ЄС
Хомайко К. О. Співробітництво органів публічної влади з міжнародними організаціями: науковий дискурс

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Акімова Л. М. Удосконалення основних складників механізму державного управління забезпеченням економічної безпеки України
Бикова Ю. Д. Екологізація публічного адміністрування в Україні як умова формування екологічної свідомості
Гайдученко С. О. Державне управління реалізацією освітніх реформ: соціокультурний аспект
Гончарук Н. Т., Колєда Г. І. Система управління сферою туризму в умовах децентралізації влади в Україні
Дзядук Г. О. Сучасний стан державного регулювання аграрного сектору економіки України
Колосовська І. І., Нєма О. С. Удосконалення публічного управління у сфері соціальної роботи на регіональному рівні
Павленко Є. М. Функціонування суспільного телерадіомовлення України як суб’єкта державної комунікативної політики
Ревенко Н. Г., Ломоносов Д. А. Державне регулювання витрат ресурсів господарюючих суб’єктів у контексті підвищення конкурентоспроможності України
Хлєбников А. А. Управління розвитком системи надання публічних послуг в Україні
Шевцов В. Г., Хожило І. І. Інституційний механізм державного регулювання комунального сектору стоматологічної допомоги в Україні

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Маланчій М. О. Стратегія розвитку кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України
Пирогова Ю. В. Соціально-психологічні аспекти управління людськими ресурсами у сфері публічної служби України: теоретичний дискурс

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Бузун О. В. Концепт інтегрованого розвитку самоврядних територій
Сахарова К. О. Управління розвитком інтелектуального потенціалу територіальних громад
Трещов М. М. Концептуальні засади стратегічного управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

CONTENTS

[зміст]

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

ARKHYPENKO I. M. Foreign experience of decentralization of the power: lessons for Ukraine 7
BORODIN Ye. Ye. Subsidiarity as the basis for the development of relations between the state and society in modern Ukraine
HOMOLIAKO O. V. Theoretical and methodological measure of public policy formation
KOTOVSKA O. P. Peculiarities of polish tradition of public policy
KRUSHELNYTSKA T. A., MATVEIEVA O. Yu. Singularity of corruption as a break factor of sustainable development in Ukraine
MARTYSHYN D. S. The relationships between the state and the church: the review of the theological literature
POLEKHINA I. S. Approaches to the defined of the modern state of corporate culture of public administration in Ukraine
RUDIK O. M. Cooperation and verification mechanism as an instrument for the postcommunist countries Europeanization in post-accession period
KHOMAIKO K. O. Cooperation of public authorities with international organizations: scientific discourse

PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS

AKIMOVA L. M. Improvement of the main components of the mechanism of public administration of ensuring economic security of Ukraine
BYKOVA Yu. D.Ecologization of public administration in Ukraine as conditions for formation of environmental conformity
HAIDUCHENKO S. O. Public administration of educational implementation reforms: socio-cultural aspect
GONCHARUK N. T., KOLIEDA H. I.The system of public administration of tourism in the framework of decentralization
DZIADUK H. O.State regulation of the agrarian sector of economy of Ukraine: current status
KOLOSOVSKA I. I., NIEMA O. S. Improving of public administration in the sphere of social work at the regional level
PAVLENKO Ye. M. Functioning of public television and radio broadcasting in Ukraine as the subject of the state communicative policy
REVENKO N. G., LOMONOSOV D. A. State regulation of expenditures of resources of economic entities in the context of increasing the competitiveness of Ukraine
KHLIEBNYKOV A. A. Management of development of the system of providing public services in Ukraine
SHEVTSOV V. G., KHOZHYLO I. I. Institutional arrangement of government control of residential sector of dental health service in Ukraine

CIVIL SERVICE

MALANCHII M. O. Strategy development of personnel management in the State Border Guard Service of Ukraine
PYROHOVA Yu. V. Socio-psychological aspects of human resources management in the sphere of public service of Ukraine: theoretical discourse

LOCAL GOVERNMENT

BUZUN O. V. Concept of integrated development of self-governing territories
SAKHAROVA K. O. Management of developing the intellectual potential of territorial communities
TRESHCHOV M. M. The conceptual basis of local budgets resourcing strategic management