Друкується за рішенням ученої ради Дніпропетровського реґіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Протокол № 03/178 від 24.03.2015

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кваша Андрій. "Правова держава" і "громадянське суспільство": компаративний аналіз категорій. Annotation
Макота Галина. Принципи міжнародного технічного співробітництва ЄС та України в межах нового бюджетного періоду ЄС на 2014 - 2020 рр. Annotation
Сурай Інна, Держановська Снєжанна. Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді. Annotation
Сергєєва Олена. Зарубіжний досвід оцінювання публічної влади. Annotation
Губанова Анна. Формалізація інституту прав і свобод громадян у сфері публічного управління. Annotation

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Алексєєв Валерій. Соціально-економічний розвиток держави: проблеми та перспективи. Annotation
Афанасьєва Юлія. Державне регулювання демографічних процесів у країнах Європейського Союзу: інструменти підтримки сім'ї. Annotation
Подп'ятнікова Анна, Ольмезов Владислав. Правове забезпечення державного регулювання розвитку транзитного потенціалу України. Annotation
Лаврухін Владислав. Напрями модернізації механізмів соціального захисту населення в Україні. Annotation
Тішкова Наталія. Система органів управління охороною навколишнього середовища у Європейському Союзі. Annotation
Трофименко Ганна, Корнієвський Сергій. Визначення оптимальності управлінських рішень у процесі реалізації регіональних інноваційних проектів. Annotation
Рожко Олег. Діяльність органів місцевого самоврядування з організації надання офтальмологічної допомоги: досвід Польщі. Annotation
Ульянченко Юрій. Інформаційні аспекти реалізації державної політики розвитку конкурентного середовища. Annotation
Суворов Валентин. Правовий механізм державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування в Україні: підходи до вдосконалення. Annotation
Стадниченко Тетяна. Нормативне закріплення діяльності органів влади в контексті адміністративної реформи в Україн. Annotation
Красіловська Зоя. Альтернативні способи вирішення спорів у сфері державного управління: поняття та сутність. Annotation
Пресич Платон. Удосконалення механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні. Annotation
Гацуля Олексій. Розвиток галузевого управління у сфері фізичної культури та спорту: концептуальні засади. Annotation
Баштанник Алла. Організаційно-правові механізми регулювання діяльності органів державної влади в умовах реформ. Annotation

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Лахижа Микола. Проблеми мотивації державних службовців до підвищення рівня їх професійної компетентності. Annotation
Акімов Олександр. Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України. Annotation
Витко Тетяна. Кадрове забезпечення державної служби: досвід Словацької Республіки для України. Annotation
Кузьменко Юлія. Характеристика готовності державних службовців до аналітичної діяльності. Annotation
Івасенко Сергій. Запобігання корупційним ризикам у податкових органах України. Annotation
Багрім Ольга. Професійний потенціал керівних кадрів державної служби: еволюція наукових поглядів. Professional potential of the management staff of civil service: the evolution of scientific views
Олешко Олексій. Особливості управління конфліктом інтересів у сфері державної служби. Annotation
Ангелов Юрій. Особливі умови державно-управлінської діяльності на регіональному рівні. Annotation
Терентьєв Олександр. Професійний простір державної служби: визначення поняття, основи управління та напрями вдосконалення в Україні. Annotation

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Шпортюк Наталія. Теоретичні підходи до організації управління муніципальними утвореннями в країнах Європейського Союзу.Annotation
Лащенко Оксана. Теоретичні основи діяльності органів місцевого самоврядування з формування іміджу муніципальних утворень. Annotation
Жадан Євгеній. Методологічні засади формування моделі соціальної безпеки міста. Annotation

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

CONTENTS

Theory and History of Public Administration

KVASHA Andrii. «Legal state» and «civil society»: comparative analysis categories
MAKOTA Halyna. The principles of international technical cooperation between the EU and Ukraine in the framework of the new budgetary period 2014 – 2020
SURAI Inna, DERZHANOVSKA Snezhaпna. The features of leadership in public administration in Canada
SERGEIEVA Olena. The foreign experience of public governance evaluation
GUBANOVA Anna. Formalization institute of rights and freedoms of citizens in the sphere of public administration

Public Administration Mechanisms

ALEKSIEIEV Valerii. Socio-economic development of state: problems and prospects
AFANASIEVA Yuliia. State regulation of demographic trends in the European Union: family support policy
PODPIATNIKOVA Anna, OLMEZOV Vladyslav. Legal support of state regulation of the development of Ukraine transit potential
LAVRUKHIN Vladyslav. The directions of modernization mechanisms of social protection of the population in Ukraine
ТISHKOVA Nataliia. The system of government bodies of environmental protection in European Union
TROFYMENKO Hanna, KORNIIEVSKYI Sergii. Determination of the optimal management decisions in the implementation of regional innovation projects
ROZHKO Oleh. Local government bodies activities on ophthalmologic care providing: the experience of Poland
ULYANCHENKO Yurii. Information aspects of implementation of public policy of the competitive environment development
SUVOROV Valentyn. The legal mechanism of land relations state regulation within the Ukrainian urban planning sphere: approaches to improve
STADNYCHENKO Tetіana. Regulatory consolidation of government activities in the context of administrative reform in Ukraine
KRASILOVSKA Zoia. Alternative dispute resolution mechanisms in public administration: concept and essence
PRESICH Platon. Improvement the mechanisms of state land resource management in Ukraine
НATSULIA Oleksii. The development of sectoral management in the field of physical culture and sports: conceptual foundations
BASHTANNYK Alla. Organizational and legal mechanisms of regulation of activities of public authorities in conditions of reforms

Public Service

LAHYZHA Mykola. Problems of motivation of civil servants to improve their professional competence
AKIMOV Oleksandr. Peculiarities of civil servants professional competencies formation in the context of the European integration
VYTKO Tetiana. The features of human resources process of civil service: experience the Slovak Republic for Ukraine
KUZMENKO Yulia. Characteristics of readiness of civil servants for analytical work (Full text)
IVASENKO Sergii. Prevention of corruptive risks in tax bodies of Ukraine
BAGRIM Olga. Professional potential of the management staff of civil service: the evolution of scientific views (Full text)
OLESHKO Oleksii. Specific features of conflict of interest in public service
ANGELOV Yurii. Special conditions of public administration activities at the regional level
TERENTJEV Oleksandr. Professional space of civil service: definition of the concept, fundamentals of management and directions of perfection in Ukraine

Local Self-Government


SHPORTIUK Nataliia. Theoretical approaches to management municipal formation in the European Union
Oksana LASHCHENKО. Theoretical bases of activity of organs of local self-government for image formation municipalities
ZHADAN Evhenii. Methodological bases of formation model of social security of the city