Друкується за рішенням ученої ради Дніпропетровського реґіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Протокол № 5/169 від 27.05.2014

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Глотов Б., Сидоренко Н. Реформування системи організації державної влади в умовах глибокої політичної кризи. Annotation
Палагнюк Ю. Зміст та перспективи політики Східного партнерства як зовнішньополітичної ініціативи ЄС щодо України. Annotation
Машненков К. Концепт "екологічна держава" в контексті сучасного державотворення. Annotation
Салієнко О. Зарубіжний досвід взаємодії парламенту та уряду в законодавчому та бюджетному процессах. Annotation. Foreign experience of working parliament and government in the legislative and budgetary process
Нікіфорова І. Політична конкуренція і партиципативна демократія в сучасному вимірі. Annotation
Єфіменкова Н. Моделювання системи державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні. Annotation

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Андреєв С. Інституціональні аспекти забезпечення готовності єдиної державної системи цивільного захисту до введення спеціальних режимів її діяльності. Annotation
Вировий С. Соціально-політичний моніторинг як складова інформаційно-аналітичного забезпечення публічного урядування. Annotation. Social and political monitoring as a part of the information and analytical support of the public
Григорова М. Державне управління процесами забезпечення безпеки здоров'я людини в умовах використання генетично модифікованих організмів у виробництві харчових продуктів. Annotation
Діденко О. Державне регулювання механізму інституційного розвитку сучасного українського козацтва. Annotation
Карнаух Т. Реалізація державної правової політики в умовах системної модернізації України. Annotation
Коваленко Т. Дитина як об'єкт державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення. Annotation
Котуков О. Політико-управлінські мережі як чинник модернізації державного управління. Annotation
Кривогубова О. Законодавче регулювання використання генетично модифікованих організмів в Україні. Annotation
Матвеєва О. Державно-управлінський аспект аналізу показників продуктивності праці як фактору підвищення конкурентоспроможності регіонів України. Annotation
Михайленко О. Відродження сімейних цінностей як важливий напрям державної сімейної політики України. Annotation
Овдін О. Моніторинг міграції українських громадян до Російської Федерації у контексті державного регулювання демографічних процесів. Annotation
Попова С. Проблеми та перспективи впровадження маркетингової моделі управління розвитком сфери соціальних послуг. Annotation
Решетніков Ю. Роль місцевих органів влади в регулюванні державно-конфесійних відносин в Україні. Annotation
Романенко Є. Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості: сутність та особливості налагодження. Annotation
Сегеда Т. Зарубіжний досвід формування механізмів публічної політики. Annotation
Трещов М. Напрями та інструменти державного регулювання ресурсного забезпечення місцевих бюджетів. Annotation

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Акімов О. Правові засади розвитку професійної освіти державних службовців. Annotation
Легкоступ С. Психологічні детермінанти особистої відповідальності у формуванні службової поведінки посадових осіб місцевого самоврядування. Annotation
Сорокіна Н., Серьогіна Т. Етизація публічної служби як чинник гуманізації суспільства: зарубіжний досвід. Annotation

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Баришніков К., Лук'яненко Є. Реалізація проектів електронного урядування в органах місцевого управління України. Annotation
Віліжінський В. Реформування системи місцевого самоврядування в Польщі: досвід для України. Annotation
Тарасенко Т. Проблема децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування в Україні. Annotation

ЗМІСТ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

CONTENTS

Theory and History of Public Administration

Boris Glotov, Natalia Sidorenko. Reformation of system of organization of state power in the conditions of deep political crisis
Yuliana Palagnyuk. Content and policy perspectives of the Eastern рartnership as a foreign рolicy Initiative of the EU towards Ukraine
Kostyantyn Mashnenkov. The concept "ecological state" in the context of the modern state building
Olena Saliyenko. Foreign experience of working parliament and government in the legislative and budgetary process
Inna Nikiforova. Political competition and participatory democracy nowadays
Nataliia Yefimenkova. Modeling system of public administration of investment and innovation processes in Ukraine

Public Administration Mechanisms

Serhii Andreiev. Institutional aspects of preparedness for response of the single national system of civil protection for the insertion of special modes of its functioning
Sergiy Vyrovyi. Social and political monitoring as a part of the information and analytical support of the public governance
Mariya Grugorova. Public administration by human health safety processes in the conditions of genetically modified objects application in the food production
Oleg Didenko. State regulation of the mechanism of the institutional development of contemporary Cossacks
Tetіana Karnaukh. Implementation of the state policy in a legal system modernization of Ukraine
Tetiana Kovalenko. Child as an object of public administration in the area of health resort services
Оleksandr Kotukov. Political and management network as a factor modernization of public administration
Olena Kryvohubova. Legislative regulation of genetically modified organisms in Ukraine
Olga Matveіeva. Public administration aspect of analysis of labor productivity indicators as a factor of regional competitiveness increasing in Ukraine
Olena Mykhaylenko. Revival of family values as an important element of the State Family Policy of Ukraine
Olexander Ovdin Monitoring of Ukrainian migration to the Russian Federation in the context of government control of demographic processes
Sofia Popova. The problems and prospects of marketing management model development in social services
Yurii Reshetnikov. The role of local authorities in adjusting of State-Church relations in Ukraine
Yevhen Romanenko. Communicative interaction of state and society: the nature and peculiarities of forming
Tetyana Seheda. Foreign experience of public policy mechanism formation
Myroslav Treschev. Directions and tools of the state regulation of local budgets recourse providing

Public Service

Оleksandr Akimov. Legal principles of development of trade education of civil servants
Sergiy Legkostup Psychological determinants of personal responsibility of local government officials work behavior formation
Nataliіa Sorokina, Tetiana Seregina. Etization of public service as a factor of humanization of the society: foreign experience

Local Self-Government

Kyrylo Baryshnikov, Yevheniіa Lukіanenko. E-government projects implementation in local self-government bodies in Ukraine
Viktor Vilizhinskіі. Reforming of system of local self-government in Poland: experience for Ukraine
Tеtiana Tarasenko. Issue of decentralization in context of local self-government reform in Ukraine